Allmänna villkor vid service

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för alla NETCLIQs varor och tjänster. Om inte parterna skriftligen kommit överens om annat anses Kunden vid beställningen ha godtagit dessa villkor. NETCLIQ har rätt att när som helst säga upp detta avtal med Kunden. Reservation för feltryck. 

Definitioner

Följande uttryck har när de används i alla sammanhang angiven betydelse: Med ”NETCLIQ” Avses NETCLIQ AB med organisationsnummer 556620-9143. Med "Kunden" avses den fysiska eller juridiska person eller dess företrädare som erlagt likvid enligt ovan. Med "produkt" avses reparationer, datorer, delar, tillbehör till datorer, datorprogram, kringutrustning och andra varor NETCLIQ erbjuder till försäljning och leverans.

Betalning

Förskottsbetalning. Kontant betalning vid leverans/avhämtning. Som kontant betalning räknas även kortbetalning. Efter sedvanlig kreditprövning kan betalning ske mot faktura. Efter sedvanlig kreditprövning kan betalning även ske på avbetalning. Postförskott. (Postens avgifter tillkommer). Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enl. räntelagen. Ej utlösta paket debiteras med  etthundrafemtio (150) kronor, samt frakt och eventuell postförskottsavgift. NETCLIQ har rätt att kräva betalning kontant eller mot postförskott utan att vidare redovisa orsaken till detta.

Priser

Priser riktade mot företag anges exkl. moms. Priser riktade mot privatpersoner anges inkl. moms. NETCLIQ förbehåller sig rätten att ändra priset på en produkt utan föregående avisering. Offererade priser gäller till utgången av offertens giltighetstid. Avtalade priser gäller till utgången av avtalet. Undantag från offererade eller avtalade priser kan göras vid större valutaförändringar eller andra, yttre omständigheter som NETCLIQ ej råder över.

Garantier

Kunden debiteras ej för arbete som inte lett till överenskommet resultat. Vid köp av ny produkt gäller respektive tillverkares garanti. Dock minst ett (1) år. Vid leveransbesked är leveranstiden uppskattad och därmed angiven som ungefärlig. NETCLIQ förbehåller sig rätten att hänvisa garantiärenden till respektive tillverkare under förutsättning att detta ej medför några ytterligare kostnader för kunden. Vid service eller reparation av dator anses arbetet som utfört om datorn startar upp och fungerar som den ska efter en omstart. Reklamation av service skall ske senast två (2) arbetsdagar efter uthämtning av utrustningen.

Dataförlust

NETCLIQ tar inget ansvar för eventuell förlust av installerade programvaror eller data som finns på kundens utrustning. NETCLIQ kan erbjuda säkerhetskopiering eller återskapande av data innan reparation påbörjas om detta är möjligt med tanke på felets art. NETCLIQ lämnar i detta fall inga som helst garantier. Vid garantiservice av en dator återställs den till det skick den var vid leveransen. D.v.s. alla program och data som tillkommit raderas. 

Kundens ansvar

Kunden måste informera NETCLIQ om eventuella  användarnamn, lösenord etc. till operativsystem mm. Kunden måste bistå NETCLIQ med programlicenser samt media  för alla  program som skall installeras på utrustningen. Finns  licens utan media debiteras  tid och kostnad för anskaffande av media. NETCLIQ äger rätt att vägra utföra service med bibehållen debitering då kunden inte har och inte vill anskaffa programlicenser. Kunden är skyldig att hämta ut produkten senast en (1) månad efter det att NETCLIQ meddelat kunden att produkten finns för avhämtning. Om detta ej sker och kunden ej heller meddelat sig till  NETCLIQ för att avtala om längre förvaringstid övergår äganderätten för produkten till NETCLIQ.